×

Wysyłka i dostawa

II Warunki i czas realizacji zamówienia.

2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

2.3. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia produktu. Klient składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.4. W Koszyku, Klient wskazuje:
• zamawiane produkty oraz ich ilość;
• adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
• sposób dostawy (kurier);
• sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);
• (opcjonalnie) kod rabatowy.

2.6. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.7. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

2.8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

2.9. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.10. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisów PayU, PayPal) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

2.11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.11.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2.11.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

2.11.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;

2.11.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.13. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.16. Sklep obsługuje Klientów z wszystkich krajów.

2.17. Termin dostarczenia uzależniony jest od kraju, do jakiego następuje wysyłka. Może się on wahać od 1 do 14 dni.

Go Top